Algemene verhuur voorwaarden SVVS

 1. Verhuurder dient eigenaar te zijn van de aangeboden accommodatie, of de exclusieve verhuurrechten daarvan te hebben.
 2. Verhuurder zal alle verhuren aan derden via de SVVS reserveringsmodule laten verlopen.
 3. Mocht verhuurder de accommodatie voor eigen gebruik willen reserveren, dan dient dit vooraf in de boekingsagenda te worden opgegeven.
 4. Verhuurder is verantwoordelijk voor het correct bijhouden van de boekingsagenda. Dubbele reserveringen zijn daardoor uitgesloten.
 5. Verhuurder zal de beschikking krijgen over een eigen domeinnaam.vakantiewoning.nl, alsmede een eigen naam@vakantiewoning.nl e-mailadres.
 6. De foto's en omschrijving van de vakantiewoning zoals deze op de site worden geplaatst zullen in overeenstemming met de werkelijkheid zijn.
 7. Het is verhuurder verboden om aanstootgevende of discriminerende foto's en teksten te plaatsen.
 8. Verhuurder garandeert de huurder de laagste prijsgarantie. Dit houdt in dat de prijs waarvoor de accommodatie op de website vakantiewoning.nl wordt aangeboden de laagste prijs is. Vindt een huurder een lagere prijs voor de zelfde woning in de zelfde periode, dan dient de verhuurder de accommodatie tegen deze lager gevonden prijs te verhuren plus een vergoeding aan de huurder van 25% wegens het schenden van de laagste prijsgarantie
 9. Indien er zich een wijziging voordoet welke niet meer in overeenstemming is met het vermelde of getoonde op de site, dient dit onmiddellijk door verhuurder op de site te worden aangepast.
 10. SVVS zal namens de verhuurder de huurovereenkomst opmaken en per e-mail en eventueel per post verzenden aan de huurder.
 11. SVVS zal namens de huurder er op toezien dat de huurovereenkomst wordt nageleefd en administratief verwerkt wordt in de boekhouding van het SVVS boekingsprogramma. Boekingen zullen direct ( realtime ) door SVVS in de boekingsagenda worden verwerkt.
 12. SVVS zal namens de verhuurder de huurpenningen incasseren. 30% bij het boeken van de vakantiewoning, het restant 6 weken voor aanvang van de huur, of indien de verhuur binnen 6 weken plaats vind, 100%. Elke ontvangen huurbetaling zal realtime worden gemeld aan verhuurder en afhankelijk van het tijdstip, de zelfde dag worden overgeboekt naar het door verhuurder opgegeven banknummer.
 13. SVVS zal de verhuurder per e-mail op de hoogte houden van gerealiseerde boekingen op het door verhuurder opgegeven e-mailadres.
 14. De verhuurder is geen bemiddelingsprovisie of andere vergoeding verschuldigd indien gekozen is voor het pakket “Free Member”. Indien verhuurder kiest voor het pakket “Traditional”, is de door verhuurder verschuldigde bemiddelingscommissie 10%. Bij het pakket “International” is de verschuldigde commissie 15%. Een verschuldigde commissie zal, in de onder punt 12 genoemde betaling, worden verrekend. Deze vergoeding is niet van toepassing indien verhuurder gekozen heeft voor het pakket: Free member.
 15. De verhuurder van een vakantiewoning, c.q. accommodatie is aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken welke SVVS namens hem met huurders maakt.
 16. Indien verhuurder aan bepaalde personen niet wenst te verhuren, dient hij dit vooraf, schriftelijk op te geven onder vermelding van e-mailadres(sen) naam voorletters, adres, postcode en woonplaats.
 17. Verhuurder zal zelf voor de sleuteloverdracht zorg dragen.
 18. Bij aanvang van de huur zal de verhuurder er voor zorg dragen dat de woning schoon is. Voorzien is en blijft van elektra (flessen)gas en leidingwater.
 19. Verhuurder regelt zelf de incasso van de eventuele eindreinigingskosten, verbruikte energie, toeristenbelasting etc.
 20. Het is verhuurder niet toegestaan om telefoonnummers, (e-mail) adressen, websites etc. te noemen in de presentatie.
 21. Het is verhuurder toegestaan om de vakantiewoning zelf te verhuren of te gebruiken. Indien men de woning zelf wenst te gebruiken, dient de bezetting onmiddellijk in de online boekingagenda te worden bijgewerkt. Bij een verhuur aan een derde dient de reservering via het boekingsproces van SVVS te lopen. Op onze websites worden aan de hand van de boekingsagenda uitsluitend die dagen getoond waarop de betreffende vakantiewoning beschikbaar is. Dubbele bezettingen c.q. overboekingen worden hierdoor uitgesloten. Als er, aan de hand van de beschikbare data via een van onze websites een reservering voor een woning wordt gemaakt, zal deze altijd voorrang hebben op een niet door verhuurder geregistreerde eigen reservering. Mocht, om welke rede dan ook, de verhuur vanwege bijvoorbeeld het niet correct bijhouden van de boekingsagenda geen doorgang kunnen vinden, dan zal SVVS een vervangende gelijkwaardige of betere accommodatie aan de huurder aanbieden en het eventuele prijsverschil bij verhuurder in rekening brengen. Het niet correct bijhouden van de boekingsagenda kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.
 22. Indien verhuurder, behoudens overmacht, de namens hem gesloten huurovereenkomst niet kan of wil nakomen, is hij een schadevergoeding verschuldigd aan huurder. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van het tijdstip van het bekend maken aan SVVS: 50% van de overeengekomen huursom tot 6 maanden voor de eerste verhuurdag, 60% tot 5 maanden, 70% tot 4 maanden, 80% tot 3 maanden, 90% tot 2 maanden en 100% tot 1 maand en 120% binnen 1 maand voor de eerste verhuurdag. Onder overmacht wordt verstaan het verloren gaan van de woning door brand aardbeving of overstroming.
 23. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Arnhem, sector kanton, c.q. de rechtbank Arnhem zijn aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.